dimarts, 15 de març del 2011

Ja hi tornem, CC.OO INTERPOSA RECURS D'APELACIÓ

El passat mes de febrer varem informar de la sentència "FAVORABLE per un defecte de forma" interposada per CC.OO contra els acords adoptats per la GUÀRDIA URBANA DE TARRAGONA.

Estàvem pendents d'un possible Recurs d'Apel·lació de CCOO i confiàvem que desistirien de la seva actitud en perjudici dels treballadors.

CC.OO INTERPOSA RECURS D'APELACIÓ

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 TARRAGONA
PARA LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

ANTONI BEAS MARTÍNEZ Letrado de CC.OO y apoderado, actuando en nombre de ROSSEND CASTELLVÍ MATEU (Sección Sindical de CC.OO del Ayuntamiento de Tarragona), cuya representación tengo acreditada en el recurso contencioso-administrativo abreviado nº 84/2010.

INTERPONGO RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN


Noticia anterior al bloc resultat de la sentència. "clica"
http://asemit.blogspot.com/2011/02/sentencia-favorable-als-acords-de-la.html