dimarts, 22 d’abril del 2008


INFORMACIÓ: DEDUCCIÓ DE 400 EUROS


La deducció de 400 euros aprovada pel Consell de Ministres en la seva reunió del 18 d'abril de 2008 no afecta a la campanya de l'IRPF 2007, en conseqüència no té cap incidència en els esborranys i dades fiscals que s'han remès i es continuen remetent als contribuents en el desenvolupament de la campanya de l'IRPF 2007.

Aquesta deducció serà aplicable als contribuents que percebin rendes del treball, assalariats i pensionistes, i també als que percebin rendiments procedents d'activitats econòmiques.

L'impacte d'aquesta mesura començarà a notar-se a partir del mes de juny ja que aquesta deducció serà tinguda en compte a l'hora de calcular les retencions. En les nòmines del mes de juny, les retencions es veuran reduïdes en uns 200 € com a màxim i la resta de l'import, fins a 400 euros, es prorratejarà en els restants mesos fins a finalitzar l'any.

Si desitges més informació sobre la deducció de 400 euros en l'exercici fiscal 2008 i les restants mesures fiscals aprovades pel Consell de Ministres pots utilitzar aquest enllaç:

Pla de mesures d'estímul econòmic

Font: Agència Tributària