dijous, 7 de setembre del 2006LA MILLOR NOTÍCIA DEL 2005

DECIDEIXO: Que he d'estimar i estimo la demanda interposada per En Félix Miguel Soto Calderón, contra l'Ajuntament de Tarragona, i en la seva conseqüència he de declarar i declaro no ajustada a dret la resolució de data 22 d'abril de 2005, que imposava a aquell la sanció de suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions per un període de 17 dies.