dimarts, 21 de juliol del 2009


Provisió de 15 places d'agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

ANUNCI
de l’Ajuntament Tarragona, sobre provisió de places.


Anunci de provisió de quince places d’agent de la Guàrdia Urbana, vacants a la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició lliure.
Les sol·licituds, amb la documentació exigida per a prendre part en l’esmentat procés de selecció, es poden presentar dins el termini de 20 dies naturals des dels següents al de la publicació al DOGC, en el Registre General d’aquest Ajuntament o en la forma establerta a l’art.38-4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4-1999.
Els successius anuncis corresponents a aquesta convocatòria es publicaran únicament en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web de la Corporació.

Més informació en aquests enllaços:

http://www.tarragona.cat/lajuntament/personal/15GU.pdf

http://www.tarragona.cat/lajuntament/personal/15GU_INSTANCIA.pdf