dijous, 15 de març del 2007BASES DE SERGENT: QUATRE ANYS DESPRÉS, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DIU QUE EL SINDICAT ASEMIT TENIA RAÓ


El Cap i el Sotscap de la Guàrdia Urbana no poden emetre informes sobre la qualitat de treball desenvolupat pels caporals aspirants a una plaça de sergent i, a la vegada, formar part del Tribunal qualificador que ha de valorar aquests informes.
La Sentència deixa molt clar allò que defensava el nostre sindicat: "QUE HI HAVIA MANCA D’OBJECTIVITAT I QUE NO ES RESPECTAVEN ELS PRINCIPIS DE MÈRIT I CAPACITAT RECONEGUTS A L’ARTICLE 23.2 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA"
La impugnació descansava en la possible manca d’objectivitat o, si es vol, el risc que no es respectés el principi d’imparcialitat podent-se arribar a l’arbitrarietat en la valoració dels treballs desenvolupats per l’aspirant en anteriors llocs de treball.
Massa temps i massa diners perduts per defensar 'egos' contraris a l'ordenament jurídic. A qui li correspongui, que en prengui bona nota.